lektor

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko lektora w grupie pracowników dydaktycznych

Miejsce pracy: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

nr ref. 53/2021/NA/SPNJO

Słowa kluczowe: język hiszpański, lektor, praktyczna nauka języka, filologia hiszpańska, glottodydaktyka

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z języka hiszpańskiego na studiach I i II stopnia; zrealizowanie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych w wysokości 540 godzin,
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz SPNJO i Uniwersytetu Śląskiego zgodnie z regulaminami UŚ.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • tytuł zawodowy magistra filologii hiszpańskiej,
 • udokumentowane przygotowanie pedagogiczne,
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu  zajęć dydaktycznych z języka hiszpańskiego,
 • preferowana znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub
 • gotowość do nauczenia się języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • udokumentowane formy doskonalenia zawodowego w zakresie glottodydaktyki,
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność wykorzystywania narzędzi MS Office (w szczególności Word, Excel, PowerPoint, Teams), platform elearningowych (w szczególności Moodle), aplikacji cyfrowych pomocnych w pracy dydaktycznej,
 • udokumentowane przygotowanie do nauczania języka angielskiego jako obcego,
 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa.

 
OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (2 lata), w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 540 godzin, 
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 3. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy dydaktycznej.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 20 września 2021 r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 20 października 2021 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.
 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl