Profesor (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko profesora SUM badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy
w Zakładzie Elektroradiologii Katedry Elektrokardiologii
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.12.2021 r.
LINK DO STRONY: http://www.sum.edu.pl
Wymagania:
do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn zm.).

oraz
1. posiada dyplom lekarza,
2. posiada prawo wykonywania zawodu lekarza,
3. posiada co najmniej tytuł naukowy doktora,
4. posiada specjalizację z kardiologii,
5. jest autorem lub współautorem co najmniej 20 publikacji w czasopismach recenzowanych posiadających IF- w tym 5 publikacji mieszczących się w najwyższym kwartylu czasopism w danej specjalności lub w dotychczasowym dorobku naukowym posiada publikacje
o łącznym IF co najmniej 40 lub IF minimum 20, w tym 5 publikacji mieszczących się
w najwyższym kwartylu czasopism w danej specjalności lub jest autorem lub współautorem publikacji naukowych, za które uzyskano sumarycznie co najmniej 800 pkt ministerialnych, zgodnie z rokiem ich wydania, oraz posiada udokumentowana działalność dydaktyczną i organizacyjną,
6. posiada udokumentowana działalność w zakresie kierowania zespołem badawczym,
7. jest pierwszym autorem lub autorem korespondencyjnym lub senior autorem
w 10 publikacjach w czasopismach recenzowanych posiadających IF,
8. pełnił/pełni obowiązki promotora lub promotora pomocniczego w przynajmniej dwóch przewodach/postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, w tym co najmniej jeden przewód/postepowanie zostało zakończone nadaniem stopnia,
9. posiada doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie diagnostyki obrazowej,
10. posiada znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
11.w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:

1. pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
2. podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3. plan rozwoju naukowego (w przypadku stanowiska badawczo – dydaktycznego),
4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
6. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacja ministerialną, posiadane certyfikaty itp.).

Wymagane oświadczenia:
1. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
3. oświadczenie o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:
„Konkurs na stanowisko profesora SUM badawczo-dydaktycznego
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Zakładzie Elektroradiologii Katedry Elektrokardiologii
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach”

osobiście lub drogą pocztową
do dnia 10.12.2021 r. (decyduje data wpływu dokumentów)
w Kancelarii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok. 11, parter
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
tel. kontaktowe: 32 20-83-549, 32 20 83 544.
Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej na adres kadry@sum.edu.pl, zeskanowane i podpisane z wykorzystaniem podpisu zaufanego (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) wraz z dołączeniem wygenerowanej sygnatury (plik.xml) podpisanego dokumentu.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego
do 2 m-cy od dnia ogłoszenia konkursu

Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sum.edu.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu (zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mzajac@sum.edu.pl