profesor uczelni

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

EKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Społecznych

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11b, Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 35/2021/NA/WNS/IPe

Słowa kluczowe: pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika przedszkolna, resocjalizacja

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie ewaluowanej (wysoko punktowanej zgodnie z zarządzeniem MNiSW) działalności badawczej,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich z zakresu pedagogiki (specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna lub resocjalizacja),
 • realizowanie obowiązków organizacyjnych na potrzeby wydziału i uczelni wynikających z regulaminów UŚ.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki lub w dyscyplinie pokrewnej,  
 • wiedza o najnowszych tendencjach w pedagogice w zakresie: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, resocjalizacja,
 • wysoko punktowany dorobek naukowy (artykuły 100 pkt, 140 pkt) o wartości ewaluacyjnej dla dyscypliny w zakresie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna lub resocjalizacja,
 • znajomość aktualnych rozwiązań metodologicznych oraz umiejętność zastosowania metod/technik/narzędzi badawczych zalecanych i stosowanych w dyscyplinie pedagogika,
 • umiejętność opracowywania publikacji naukowych w języku polskim i obcym, posiadanie kompetencji umożliwiających umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • doświadczenie w realizacji projektów naukowych, w szczególności pełnienie roli kierownika w projektach NCN lub NCBiR,
 • czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
 • popularyzacja nauki,
 • umiejętność współpracy w zespołach badawczych,
 • umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym w zakresie prowadzenia badań i ich komercjalizacji,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni, szczególnie specjalistycznych wykładów z zakresu pedagogiki (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna lub resocjalizacja), w tym z wykorzystaniem metod i narzędzi do prowadzenia dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się na zajęciach dydaktycznych z obcokrajowcami (studenci),
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (w przypadku obcokrajowców).

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi oprogramowania np. MS Office 365, lub Moodle oraz programów do komputerowej obróbki danych jakościowych,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego.

 
OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin, 
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. wykaz publikacji,
 4. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 31 sierpnia 2021 r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 30 września 2021 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl