profesor uczelni

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Społecznych

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11, 40-126 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Słowa kluczowe: nauki o polityce i administracji, politologia, migracje, depopulacja, korupcja, polityki publiczne, komunikacja polityczna

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
 • inicjowanie współpracy w otoczeniem zewnętrznym uniwersytetu poprzez projekty komercjalizacyjne,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I lub II stopnia na kierunkach: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Politologia, Doradztwo polityczne i publiczne,
 • realizowanie obowiązków organizacyjnych na potrzeby wydziału i uczelni wynikających z regulaminów UŚ.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o polityce i administracji lub pokrewnej, 
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauki o polityce i administracji lub dyscyplinie pokrewnej,
 • wysokopunktowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (np. indeksowny w bazach Scopus, Web of Science) w ostatnich 4 latach
 • doświadczenie w kierowaniu/realizowaniu/pozyskiwaniu projektów badawczych/grantów, w szczególności ERC,
  udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • znajomość metod badawczych obejmujących metody ilościowe i jakościowe,
 • umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim lub w innym języku ważnym dla dyscypliny,
 • aktywność naukowa w obszarach strategicznych dla Instytutu Nauk Politycznych: migracje, depopulacja, korupcja, polityki publiczne, komunikacja polityczna,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej/ na studiach I i II stopnia z zakresu politologii,
 • znajomość języka angielskiego/innego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • preferowana znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauczenia się języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • udokumentowane osiągnięcia popularyzatorskie,
 • udokumentowane formy doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki akademickiej,
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi do nauczania online.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • udokumentowany zagraniczny lub krajowy staż naukowy,
 • umiejętność obsługi oprogramowania R/SPSS/ MS Office,
 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie i gotowość do współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej i dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa.

 
OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin, 
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. wykaz publikacji,
 4. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 31 sierpnia 2021 r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 30 września 2021 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl