Profesor Uczelni

Wydział Psychologii w Katowicach
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: psychologia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Oferta dydaktyczna uczelni obejmuje kierunki z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, ale także wzornictwa i grafiki. Uczelnia należy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a jej pracownicy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących interdyscyplinarne projekty. Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 700 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikami uczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów. 

Dziekan Wydziału Psychologii w Katowicach SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko:

Profesor Uczelni

w grupie pracowników  badawczo-dydaktycznych

Wydział Psychologii w Katowicach

Pensum dydaktyczne: 240 godzin

Zadania:

 • Prowadzenie działalności badawczej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego, w tym:
  • publikowanie w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych;
  • pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie badań naukowych;
  •  tworzenie zespołu badawczego w celu uruchomienia centrum badawczego.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu psychologii w siedzibie Wydziału Psychologii w Katowicach;
 • Wspieranie działań marketingowych uczelni, budowanie relacji z otoczeniem społeczno- gospodarczym;
 • Angażowanie się w działalność organizacyjną wydziału i uczelni.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Posiadania‌ ‌stopnia‌ ‌naukowego‌ ‌ doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia;
 • Przynajmniej pięcioletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (wykładów, seminariów i seminariów dyplomowych) w szkole wyższej z psychologii 
 • Zainteresowań badawczych w obszarze psychologii klinicznej i zdrowia;
 • Dorobku naukowego udokumentowanego punktowanymi publikacjami z zakresu psychologii, aktywnym udziałem w konferencjach naukowych oraz udziałem w realizacji projektów badawczych;
 • Doświadczenia w realizowaniu grantów (kierownik, główny wykonawca, stypendysta) finansowanych ze źródeł zewnętrznych i/lub doświadczenia w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe;
 • Doświadczenia organizacyjnego w zakresie wspomagania działalności jednostki naukowej lub dydaktycznej;
 • Gotowości‌ ‌do‌ ‌prowadzenia‌ ‌zajęć‌ ‌także‌ ‌w‌ ‌weekendy‌;
 • Biegłej ‌znajomości‌ ‌języka‌ ‌angielskiego‌ oraz języka polskiego, umożliwiającej‌ ‌prowadzenie‌ ‌zajęć‌ oraz publikowanie w tych językach;
 • Bardzo‌ ‌dobrej‌ ‌obsługi‌ ‌komputera‌ ‌i‌ ‌gotowości‌ ‌do‌ ‌uczenia‌ ‌się‌ ‌nowych‌ ‌aplikacji‌; ‌ ‌
 • Deklaracji‌ ‌o‌ ‌zatrudnieniu‌ ‌w‌ ‌SWPS‌ ‌Uniwersytecie‌ ‌Humanistycznospołecznym‌ ‌jako‌ podstawowym‌ ‌miejscu‌ ‌pracy‌.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Zniżki na studia magisterskie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny;
 • Zniżki na kursy językowe;
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika jego rodziny;
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit;
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach,
 • Możliwość‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego,‌ ‌w‌ ‌tym‌ ‌rozwijania‌ ‌kompetencji‌ ‌dydaktycznych‌; ‌ ‌
 • Elastyczne‌ ‌ścieżki‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego‌; ‌ ‌
 • Możliwość‌ ‌pracy‌ ‌i‌ ‌rozwoju‌ ‌w‌ ‌interdyscyplinarnym‌ ‌i‌ ‌przyjaznym‌ ‌środowisku‌ ‌akademickim‌;
 • Współtworzenie‌ ‌kultury‌ ‌instytucjonalnej‌ ‌ceniącej‌ ‌otwartość,‌ ‌odwagę‌ ‌i‌ ‌odpowiedzialność‌.

W ramach rekrutacji prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • CV‌ ‌z‌ ‌wykazem‌ ‌dorobku‌ ‌naukowego,‌ ‌dydaktycznego‌ ‌i‌ ‌organizacyjnego‌ ‌(z‌ ‌bezpośrednim‌ odniesieniem‌ ‌do‌ ‌podanych‌ ‌wyżej‌ ‌kryteriów‌ ‌kwalifikacyjnych),‌ ‌a‌ ‌także‌ ‌zawierające‌ ‌opis‌ ‌innych‌ ‌doświadczeń‌ ‌zawodowych‌ ‌i‌ ‌zainteresowań‌;
 • kopia‌ ‌dokumentów‌ ‌poświadczających‌ ‌uzyskanie‌ ‌stopnia‌ ‌naukowego‌ doktora‌ habilitowanego.

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza.

Termin nadsyłania aplikacji: 28 maja 2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 czerwca  2022

Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia naukowe – 65% 
 • Osiągnięcia dydaktyczne – 30 %
 • Osiągnięcia praktyczne i organizacyjne – 5%

Skład Komisji Konkursowej:

 • Dr Monika Kornacka – Przewodnicząca Komisji
 • Prof. Danuta Rode – Członkini Komisji
 • Dr Maciej Januszek – Członek Komisji
 • Anna Zając Pracownik działu personalnego, Sekretarz Komisji

Link do REGULAMINU

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.