profesor uczelni

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczych.

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Adres miejsca pracy: Instytut Chemii, ul. Szkolna 9, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 17/2021/NA/WNST/ICH

Słowa kluczowe: chemia teoretyczna, chemia kwantowa, chemia obliczeniowa.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie chemia lub pokrewnej mających na celu rozwój lub/i zastosowanie metod teoretycznych i obliczeniowych,
 • podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania projektów badawczych ze środków krajowych i zagranicznych,
 • publikowanie wyników badań w znaczących czasopismach naukowych,
 • rozpowszechnianie wyników badań i udział w międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • podejmowanie aktywności związanej z nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy badawczej ze znaczącymi ośrodkami w kraju i za granicą.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 1. stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w dyscyplinie chemia lub pokrewnej,
 2. znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
  min. czteroletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie chemia lub pokrewnej,
 3. potwierdzone publikacjami doświadczenie w rozwoju lub zastosowaniu metod teoretycznych lub obliczeniowych w chemii,
 4. udokumentowany dorobek naukowy; indeks Hirscha wg Web of  Science minimum 10,
 5. doświadczenie w kierowaniu/realizowaniu//pozyskiwaniu projektów badawczych/grantów po uzyskaniu stopnia doktora,
 6. przedstawienie planu rozwoju naukowego w obszarze chemii teoretycznej,
 7. udokumentowany zagraniczny staż naukowy (minimum 12 miesięcy).

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. dwa listy rekomendacyjne,
 2. umiejętność obsługi i rozwoju pakietów obliczeniowych z obszaru chemii teoretycznej,
 3. gotowość do współpracy w zespole badawczym,
 4. gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 5. gotowość do mobilności naukowej,
 6. gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 7. samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

 
OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu.
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • zadaniowy czas pracy,
 • elastyczny termin rozpoczęcia zatrudnienia, uwzględniający czas na zakończenie aktualnych zobowiązań zawodowych oraz sytuację epidemiczną,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub
 • zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • dwa listy rekomendacyjne,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 11 sierpnia 2021 r.  (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 11 września 2021 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl