profesor

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Słowa kluczowe: filozofia, kognitywistyka, doradztwo filozoficzne, coaching

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

prowadzenie badań naukowych zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, w szczególności w dyscyplinie filozofia na Uniwersytecie Śląskim,

 • publikowanie dorobku naukowego w wysoko punktowanych czasopismach (minimum 70 pkt), indeksowanych w bazach czasopism/publikacji naukowych oraz w wydawnictwach znajdujących sięw ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych według zasad obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i wskazanych przez dyrektorów kierunków: Kognitywistyka, Filozofia, Doradztwo Filozoficzne i Coaching,
 • realizowanie innych obowiązków powierzonych w indywidualnym przydziale obowiązków.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • tytuł naukowy profesora w dyscyplinie filozofia,
 • wysokopunktowany dorobek naukowy w dyscyplinie filozofia (indeksowany w bazach Scopus i Web of Science),
 • doświadczenie w kierowaniu/realizowaniu projektów badawczych/grantów,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowany zagraniczny staż naukowy – min. czas trwania: 3 miesiące,
 • znajomość metod badawczych obejmujących filozofię,
 • umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim,
 • potwierdzone doświadczenie w zakresie kierowania grantami/projektami naukowymi,
 • opublikowanie w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej 2 publikacji naukowych w dyscyplinie filozofia za minimum 70 punktów,
 • aktywne uczestnictwo w zagranicznych konferencjach międzynarodowych potwierdzone załączonymi programami konferencji,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie badań w międzynarodowych zespołach,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej/na studiach I i II stopnia z zakresu filozofii,
 • autorstwo publikacji wykorzystywanych w dydaktyce,
 • udokumentowana mobilność dydaktyczna,
 • preferowana znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć
 • dydaktycznych lub gotowość do nauczenia się języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi oprogramowania Office 365,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • gotowość do współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (2 lata), w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia i potwierdzenie nadania tytułu naukowego),
 3. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 09 grudnia 2021r. ( 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 09 stycznia 2022r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.) oraz złożenie oświadczenia o wskazaniu Uniwersytetu jako podstawowego miejsca pracy.

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl