Starszy wykładowca w grupie dydaktycznej

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina sztuki

Konkurs na stanowisko starszy wykładowca w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki
w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Działając na podstawie art. 119 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (T.j.Dz.U.         2022 r., poz. 574) oraz Regulaminu przeprowadzania konkursu stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu ASP                 w Katowicach

ogłaszam konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w grupie stanowisk dydaktycznych w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i złożą oświadczenie, że:

●          posiadają kwalifikacje na poziomie doktora nauk humanistycznych lub społecznych lub kulturoznawstwa

●          nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 pkt. 7 i 8 ustawy,

●          mają pełną zdolność do czynności prawnych,

●          korzystają z pełni praw publicznych,

●          nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Warunki udziału w konkursie:

· posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego w działalności dydaktycznej (doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym),

· prowadzenie działalności organizacyjnej, popularyzatorskiej lub szkoleniowej w obszarze historii sztuki, kulturoznawstwa lub pokrewnych.

III. Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie udziału w konkursie.

2.  Życiorys (CV).

3.  Autoreferat zawierający m.in.:

– wykaz publikacji, udziału w konferencjach, sympozjach, szkoleniach,

– inne informacje, które zdaniem kandydata mogą mieć znaczenie w procesie rekrutacji

4. Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych lub społecznych lub kulturoznawstwa.

5. Udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć w uczelni wyższej.

6. Oświadczenie o spełnieniu wymogów wskazanych w art. 113 powołanej wyżej ustawy.

7. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów zawartych w pkt. I

8. Oświadczenie, dotyczące zapoznania się z wszystkimi warunkami konkursu.

9. Klauzula zgody dla kandydatów do pracy w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

10. Zaświadczenia, referencje, opinie i inne dyplomy zawodowe.

IV. Termin przesyłania dokumentów: do 19.06.2022 r. do godz. 14.00  

Preferowana jest forma elektroniczna na adres: kadry@asp.katowice.pl

V. Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Planowana data rozstrzygnięcia konkursu do dnia: 24.06.2022 r.

VI. Proponowane warunki zatrudnienia: umowa o pracę na stanowisku dydaktycznym na czas zastępstwa w pełnym wymiarze czasu pracy od 1.10.2022 r. do 14.02.2023 r.

VII. Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2022 r.

VIII. Po zakończeniu postępowania konkursowego dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani są im zwracane lub po upływie miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego podlegają zniszczeniu.

 

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zastrzega sobie prawo do powiadomienia o wynikach konkursu jedynie tego kandydata, który zostanie wybrany.

 

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@asp.katowice.pl