Wykładowca w Katedrze Projektowania Komunikacji Wizualnej na Kierunku Wzornictwo.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

 w Katedrze Projektowania Komunikacji Wizualnej na Kierunku Wzornictwo.

Działając na podstawie art. 119, Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022, poz. 574) oraz Regulaminu przeprowadzania konkursu stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu ASP w Katowicach

ogłaszam konkurs na stanowisko wykładowcy w grupie stanowisk dydaktycznych w Katedrze Projektowania Komunikacji Wizualnej w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce i złożą oświadczenie, że:

●        nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

●        mają pełną zdolność do czynności prawnych;

●        korzystają z pełni praw publicznych;

●        nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

II. Warunki udziału w konkursie;

 

●        posiadanie tytułu zawodowego magistra sztuki;

●        posiadają dorobek w zakresie projektowania komunikacji wizualnej, architektury wnętrz
i wzornictwa;

●        posiadają doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe;

III. Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie udziału w konkursie.
2. Życiorys projektowy (CV) zawierający:
– wykaz projektów, ze szczególnym uwzględnieniem zrealizowanych projektów
z obszaru komunikacji wizualnej, architektury wnętrz i wzornictwa,

– informację o udziale w wystawach, wystąpieniach na konferencjach, sympozjach itp.,

– wykaz otrzymanych nagród,

– informację o dotychczasowej działalności dydaktycznej,

– inne informacje, które zdaniem kandydata mogą mieć znaczenie w procesie rekrutacji,

– informacje o działalności organizacyjnej, popularyzatorskiej lub szkoleniowej w obszarze designu.

3. Portfolio w wersji elektronicznej w formacie PDF zawierające wizualną dokumentację dorobku zawartego w CV projektowym;
4. Kopia dyplomu – magistra sztuki w zakresie wzornictwa.
5. Zaświadczenia, opinie, referencje. (opcjonalnie).
6. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów wskazanych w art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
7. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów zawartych w pkt. I.

8. Oświadczenie dotyczące zapoznania się z wszystkimi warunkami konkursu.
9. Oświadczenie stwierdzające, że Akademia będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.
10. Klauzula zgody dla kandydatów do pracy w ASP w Katowicach.
IV. Termin i miejsce składania dokumentów: do 25 sierpnia 2022 r. do godz. 14:00, – Dział Spraw Pracowniczych, ul. Raciborska 37, Katowice, tel. 32 7587715
     

V. Komisja konkursowa w trakcie postępowania konkursowego może zapraszać kandydatów na rozmowy.

 

VI. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: 5 września 2022 r.

 

VII.  Proponowane warunki zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony 15.09.2022–31.07.2023
w celu zastępstwa w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

VIII. Planowany termin zatrudnienia: 15 września 2022 r.

 

IX.  Po zakończeniu postępowania konkursowego dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani są im zwracane lub po upływie miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego podlegają zniszczeniu.

 

X. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zastrzega sobie prawo do wycofania się z naboru
z powodu niespełnienia wymagań przez któregokolwiek z kandydatów.

 

XI. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zastrzega sobie prawo do powiadomienia o wynikach konkursu jedynie kandydata, który zostanie wybrany.

 

XII. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

 

 

Katowice 18.07.2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@asp.katowice.pl