Wykładowca w Katedrze Projektowania Produktu Wydziału Projektowego w Pracowni Projektowania Produktu- Komputerowe Wspomaganie Projektowania

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Konkurs na stanowisko wykładowcy Katedrze Projektowania Produktu Wydziału Projektowego w Pracowni Projektowania Produktu- Komputerowe Wspomaganie Projektowania w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Działając na podstawie art. 119, Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022, poz. 574) oraz Regulaminu przeprowadzania konkursu stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu ASP w Katowicach

ogłaszam konkurs na stanowisko wykładowcy w grupie stanowisk dydaktycznych w Katedrze Projektowania Form Przemysłowych Wydziału Projektowego w Pracowni Projektowania Produktu w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce i złożą oświadczenie, że:

●       nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

●       mają pełną zdolność do czynności prawnych;

●       korzystają z pełni praw publicznych;

●       nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

II. Warunki udziału w konkursie;

 

●       posiadanie tytułu zawodowego magistra;

●       posiadanie dorobku zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem przykładowych wizualizacji produktów lub konstrukcji

●       umiejętności w zakresie tworzenia realistycznych wizualizacji dla produktów

●       umiejętności komputerowego projektowania modeli 3D, rysunków technicznych wraz z wymiarowaniem, tworzenie filmów prezentujących całościowy proces montażu założenia

●       umiejętność pracy w programach Rhinoceros, SolidWorks, Blender, KeyShot, Grashopper.

III. Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie udziału w konkursie.
2. Życiorys projektowy (CV) zawierający:
– wykaz projektów, ze szczególnym uwzględnieniem wdrożonych projektów lub nagrodzonych koncepcji projektowych

– informację o innych osiągnięciach: udział w konferencjach, sympozjach, szkoleniach,  współpracy ze znaczącymi podmiotami gospodarczymi, społecznymi, fundacjami itp.  

– informację o działalności organizacyjnej, popularyzatorskiej lub szkoleniowej w obszarze technik komputerowego wspomagania projektowania

– informację o dotychczasowej działalności dydaktycznej,

– inne informacje, które zdaniem kandydata mogą mieć znaczenie w procesie rekrutacji.

3. Portfolio w wersji elektronicznej w formacie PDF zawierające wizualną dokumentację dorobku zawartego w CV projektowym;
4, Kopia dyplomu – magistra.
5. Zaświadczenia, opinie, referencje. (opcjonalnie)
6. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów wskazanych w art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
7.  Oświadczenie o spełnieniu kryteriów zawartych w pkt. I.

8. Oświadczenie dotyczące zapoznania się z wszystkimi warunkami konkursu.
9. Oświadczenie stwierdzające, że Akademia będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.
10. Klauzula zgody dla kandydatów do pracy w ASP w Katowicach.
IV. Termin i miejsce składania dokumentów: do 31 sierpnia 2022 r. do godz. 14:00 – Dział Spraw Pracowniczych, ul. Raciborska 37, Katowice, tel.32 7587715     

V. Komisja konkursowa w trakcie postępowania konkursowego może zapraszać kandydatów na rozmowy.

 

VI. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: 12 września 2022 r.

 

VII.  Proponowane warunki zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony 01.10.2022 r. –30.06.2023 r. w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

VIII. Planowany termin zatrudnienia: 1 październik 2022 r.

 

IX.  Po zakończeniu postępowania konkursowego dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani są im zwracane lub po upływie miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego podlegają zniszczeniu.

 

X. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zastrzega sobie prawo do wycofania się z naboru
z powodu niespełnienia wymagań przez któregokolwiek z kandydatów.

 

XI. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zastrzega sobie prawo do powiadomienia o wynikach konkursu jedynie kandydata, który zostanie wybrany.

 

XII. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

 

 

Katowice, 20.07.2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@asp.katowice.pl