adiunkt

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

– posiadają stopień  naukowy doktora nauk społecznych lub doktora nauk o Ziemi i Środowisku

– posiadają dorobek naukowy z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, ze szczególnym uwzględnieniem geografii turyzmu

– posiadają doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć w szkole wyższej

– posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego

 

Wymagane dokumenty:

·      Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta skierowane do Rektora UJK w Kielcach.

·      Kwestionariusz osobowy. https://ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html

·      Formularz kandydata o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta. https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_118_2020.html

·      Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora.

·      Życiorys zawodowy.

·      Informacja o dorobku naukowym. 

·      Informacja o dorobku dydaktycznym.

·      Wykaz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania stopnia naukowego doktora.