adiunkt

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wymagania:

·  spełnianie wymogów określonych w art. 113 Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.1668, art.23 ust.1 i ust.2 pkt 7),

·  posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk o polityce, stosunków międzynarodowych lub nauk o bezpieczeństwie.

·  ukończone studia wyższe na kierunkach przypisanych do dyscypliny: nauki o bezpieczeństwie lub nauki o polityce i administracji

·  posiada dorobek naukowy z obszarów: bezpieczeństwo narodowe, wewnętrzne, publiczne, historia bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie kapitałem ludzkim w bezpieczeństwie, zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie, strategia bezpieczeństwa, teoria konfliktów oraz patologie społeczne.

·  deklaracja o chęci rozwoju zawodowego w dyscyplinie: nauki o bezpieczeństwie w pełnym wymiarze czasu pracy

·  posiada praktyczną znajomości wymienionych wyżej obszarów. 

·  posiadanie kompetencji dydaktycznych mających znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.

·  dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej, polityki obronnej Unii Europejskiej, integracji europejskiej, systemu politycznego Unii Europejskiej, relacji transatlantyckich, euroatlantyckiego obszaru bezpieczeństwa, teorii stosunków międzynarodowych, organizacji międzynarodowych