adiunkt

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wymagania:

–       Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości lub w dyscyplinie ekonomia i finanse;

–       Posiadanie udokumentowanego publikacjami dorobku naukowego w obszarze dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości, obejmujący monografie naukowe, rozdziały w monografiach oraz artykuły w recenzowanych czasopismach (zgodnie z wykazami opracowanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);

–       Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości

–       Posiadanie kompetencji merytorycznych i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Wymagane dokumenty:

–       Podanie o zatrudnienie na stanowisko adiunkta.

–       Formularz kandydata o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta

https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_118_2020.html.

–       Kwestionariusz osobowy.

–       Odpis dyplomu o nadaniu stopnia/tytułu naukowego.

–       Życiorys zawodowy.

–       Wykaz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania tytułu/stopnia naukowego.

–       Wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych.

–       Odpisy dyplomów/zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, itd.

 

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie podstawowym miejscem pracy