adiunkt

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

– posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych 
– posiadanie dorobku naukowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa gospodarczego, prawa bankowego

– doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć w szkole wyższej

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego

 

Wymagane dokumenty:

·        Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta skierowane do Rektora UJK w Kielcach.

·        Kwestionariusz osobowy. https://ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html

·        Formularz kandydata o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta. https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_118_2020.html

·        Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora.

·        Życiorys zawodowy.

·        Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym.

·        Wykaz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania stopnia naukowego doktora.

 

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie Jego podstawowym miejscem pracy.