1 asystent

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Politechnika Świętokrzyska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA:          Politechnika Świętokrzyska

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

MIASTO: Kielce

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: (1) informatyka techniczna i telekomunikacja lub inna dyscyplina z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych obejmująca informatykę stosowaną oraz (2) nauki o zarządzaniu i jakości

DATA OGŁOSZENIA: 12.07.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9.09.2022

LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy

SŁOWA KLUCZOWE: informatyka, zastosowania informatyki, zarządzanie

OPIS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 85).

Kandydat powinien:

–          posiadać ukończone studia stopnia pierwszego i drugiego na jednym z kierunków: informatyka, informatyka stosowana, edukacja techniczno-informatyczna lub kierunku i specjalności związanej z zastosowaniami informatyki w naukach o zarządzaniu lub w naukach technicznych,

–          posiadać ukończone studia wyższe magisterskie z wynikiem co najmniej dobrym plus,

–          posiadać zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej w obszarze zastosowań informatyki, wykazywać się samodyscypliną, kreatywnością i samodzielnością w pracy,

–          wykazać się znajomością języka obcego, najlepiej angielskiego, na poziomie umożliwiającym studiowanie literatury oraz redagowanie artykułów naukowych,

–          wykazać się biegłą znajomością języka polskiego.

Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych w języku polskim z zakresu:

–          zastosowań technologii informatycznych, w tym Data Mining, w naukach o zarządzaniu lub naukach technicznych,

–          zarządzania danymi (w szczególności bazy danych, hurtownie danych),

–          programowanie stron internetowych i języki programowania wysokiego poziomu, w szczególności języka Python.

Wymagane dokumenty:

–          podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,

–          kwestionariusz osobowy,

–          życiorys z uwzględnieniem ewentualnego dorobku dydaktycznego i naukowego,

–          odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich,

–          oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.tu.kielce.pl.