adiunkt/asystent

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Politechnika Świętokrzyska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

OPIS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.).

Kandydat powinien:

–       posiadać stopień naukowy doktora lub mieć otwarty przewód doktorski i perspektywę obrony doktoratu w ciągu najbliższych dwóch lat,

–       posiadać udokumentowany dorobek naukowy w obszarach związanych z naukami o zarządzaniu i jakości, szczególnie w odniesieniu do zagadnień innowacyjności, zarządzania własnością intelektualną oraz controllingu,

–       posiadać ukończone studia podyplomowe oraz inne szkolenia z obszaru obejmującego zagadnienia zarządzania własnością intelektualną – w przypadku braku dorobku naukowego związanego z tą tematyką,

–       posiadać kwalifikacje zawodowe na poziomie akademickim do prowadzenia zajęć dydaktycznych,

–       posiadać predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, wykazywać się samodyscypliną, kreatywnością i samodzielnością w pracy,

–       wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie literatury naukowej, redagowanie artykułów naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych,

–       wykazać się znajomością języka polskiego umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu: zarządzania innowacyjnym przedsiębiorstwem, ochrony i zarządzania własnością intelektualną oraz controllingu.

Wymagane dokumenty:

–          podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,

–          kwestionariusz osobowy,

–          życiorys (CV) wraz z  autoreferatem zawierającym informacje o dorobku naukowym oraz dydaktycznym i organizacyjnym mającym związek z przyszłą pracą w uczelni,

–          odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich (studia II stopnia),

–          odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenia o otwartym przewodzie doktorskim,

–          odpis świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub innych szkoleń,

–          oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty niniejszego ogłoszenia. Wszystkie dokumenty dostarczone na konkurs zostaną zwrócone w przypadku niezatrudnienia.

Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.tu.kielce.pl.