adiunkt/asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Politechnika Świętokrzyska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

INSTYTUCJA:          Politechnika Świętokrzyska

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

MIASTO: Kielce

STANOWISKO: adiunkt / asystent badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: (1) informatyka techniczna i telekomunikacja lub inna dyscyplina z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych obejmująca informatykę stosowaną oraz (2) nauki o zarządzaniu i jakości

DATA OGŁOSZENIA: 12.07.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9.09.2022

LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy

SŁOWA KLUCZOWE: informatyka, zastosowania informatyki, bazy danych, programowanie, wspomaganie procesów decyzyjnych

OPIS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 85).

Kandydat powinien:

–          posiadać stopień doktora (lub mieć otwarty przewód doktorski i perspektywę obrony doktoratu w ciągu najbliższych dwóch lat) w dyscyplinie związanej z zastosowaniami informatyki w naukach o zarządzaniu lub w naukach technicznych,

–          posiadać zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej, wykazywać się samodyscypliną, kreatywnością i samodzielnością w pracy,

–          wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych w zakresie zastosowań informatyki w obszarze nauk o zarządzeniu i jakości lub w naukach technicznych, udokumentowanym publikacjami z prowadzonych na bieżąco prac naukowo-badawczych,

–          posiadać kwalifikacje zawodowe na poziomie akademickim do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu zastosowań technik bazodanowych oraz Data Mining, algorytmiki i programowania,

–          wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie literatury naukowej oraz redagowanie artykułów naukowych,

–          wykazać się biegłą znajomością języka polskiego.

Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych w języku polskim z zakresu:

–          zastosowań technologii informatycznych, w tym Data Mining, w zarządzaniu i naukach technicznych,

–          zarządzania i eksploracji danych strukturalnych i niestrukturalnych,

–          programowania stron internetowych oraz języków programowania wysokiego poziomu, w szczególności języka Python.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.tu.kielce.pl.