adiunkt/profesor uczelni

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Politechnika Świętokrzyska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z dnia 30-08-2018, poz. 1668 z późn. zmianami).

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

·         posiadają stopień naukowy doktora z perspektywą uzyskania habilitacji lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

·         posiadają doświadczenie dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć z  przedmiotów: fizyka

·         posiadają udokumentowany dorobek naukowy (należy wymienić dorobek za ostatnie 4 lata)

·         wykażą się biegłą znajomością języka polskiego i komunikatywną języka angielskiego.

·         zamierzają podjąć pracę w Politechnice Świętokrzyskiej, jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

Wymagane dokumenty:

·         podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej

·         życiorys z uwzględnieniem dorobku naukowego

·         odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

·         odpis dyplomu doktorskiego (ewentualnie również habilitacyjnego)

·         oświadczenie kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Oferty należy składać na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Sekretariat Dziekana Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, pok. 6 bud. C.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.tu.kielce.pl.