adiunkt

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Politechnika Świętokrzyska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

OPIS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zmianami).

Kandydat powinien:

–          posiadać stopień doktora (lub mieć otwarty przewód doktorski i perspektywę obrony doktoratu w ciągu najbliższych dwóch lat) w dyscyplinie związanej z zastosowaniami informatyki w naukach o zarządzaniu lub w naukach technicznych,

–          posiadać zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej, wykazywać się samodyscypliną, kreatywnością i samodzielnością w pracy,

–          wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych w zakresie zastosowań informatyki w obszarze nauk o zarządzeniu i jakości lub w naukach technicznych, udokumentowanym publikacjami z prowadzonych na bieżąco prac naukowo-badawczych,

–          posiadać kwalifikacje zawodowe na poziomie akademickim do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu zastosowań technik bazodanowych oraz Data Mining, algorytmiki i programowania,

–          wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie literatury naukowej oraz redagowanie artykułów naukowych,

–          wykazać się biegłą znajomością języka polskiego.

Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych w języku polskim z zakresu:

–          zastosowań technologii informatycznych, w tym Data Mining, w zarządzaniu i naukach technicznych,

–          zarządzania i eksploracji danych strukturalnych i niestrukturalnych,

–          języków programowania wysokiego poziomu, w szczególności języka Python.

Wymagane dokumenty:

–          podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,

–          kwestionariusz osobowy,

–          życiorys (CV) wraz z  autoreferatem zawierającym informacje o dorobku naukowym oraz ewentualnym dorobku dydaktycznym i organizacyjnym mającym związek z przyszłą pracą w wyższej uczelni,

–          odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich,

–          odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o otwartym przewodzie doktorskim,

–          oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Wszystkie dokumenty dostarczone na konkurs zostaną zwrócone w przypadku niezatrudnienia.

 

Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wzimk@tu.kielce.pl