asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Politechnika Świętokrzyska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

INSTYTUCJA:          Politechnika Świętokrzyska

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

MIASTO: Kielce

STANOWISKO: badawczo-dydaktyczne, asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia i finanse (dyscyplina deklarowana)

DATA OGŁOSZENIA:   2.06.2022r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5.07.2022 r.

LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy

SŁOWA KLUCZOWE: ekonomia, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie finansami, pośrednictwo finansowe, bankowość.

OPIS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.).

Kandydat powinien:

–       posiadać stopień naukowy magistra ekonomii lub magistra kierunków pokrewnych w ramach dyscypliny naukowej: ekonomia i finanse;  

–       posiadać zainteresowania naukowe dotyczące problematyki systemu finansowego państwa, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, pośrednictwa finansowego, potwierdzone dorobkiem naukowym, stwarzającym możliwość uzyskania stopnia doktora w okresie 3 lat od dnia podjęcia pracy w PŚk;  

–       posiadać potencjał w zakresie dalszego rozwoju naukowego i prowadzenia badań naukowych w dyscyplinach naukowych: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości;

–       posiadać kwalifikacje zawodowe na poziomie akademickim do prowadzenia zajęć dydaktycznych;

–       posiadać predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, wykazywać się samodyscypliną, kreatywnością i samodzielnością w pracy;

–       wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie literatury naukowej, redagowanie artykułów naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych;

–       wykazać się znajomością języka polskiego umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu: finansów, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, pośrednictwa finansowego, zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Wymagane dokumenty:

–          podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,

–          kwestionariusz osobowy,

–          życiorys (CV) wraz z autoreferatem zawierającym informacje o dorobku naukowym oraz dydaktycznym i organizacyjnym mającym związek z przyszłą pracą w uczelni,

–          odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich (studia II stopnia),

–          ewentualne inne dokumenty, potwierdzające posiadane doświadczenia i kwalifikacje zawodowe,

–          oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.tu.kielce.pl.