asystent

Wydział Sztuki
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wymagania:

Ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku zgodnym z dyscypliną sztuk muzycznych.
Posiadanie udokumentowanego dorobku artystycznego w obszarze dyscypliny sztuki muzyczne.
Posiadanie kompetencji merytorycznych i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zespołów muzycznych, kompozycji i aranżacji.
Dodatkowym atutem będą ukończone studia w zakresie kompozycji i aranżacji.
Język angielski na poziomie komunikatywnym
Miejsce świadczenia pracy: Wydział Sztuki, Katedra Muzyki

Wymagane dokumenty:

Podanie o zatrudnienie na stanowisko asystenta skierowane do Rektora UJK w Kielcach.
Kwestionariusz osobowy: https://www.ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html
Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
Życiorys zawodowy.
Wykaz działalności artystycznej z ostatnich 3 lat.
Wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych.
Odpisy dyplomów/zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, itd.
 

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie podstawowym miejscem pracy