Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Stanowisko:

Asystent badawczo-dydaktyczny specjalizujący się w informatyce lub inżynierii danych

 

Zatrudnienie:

na podstawie umowy o pracę na czas określony, w wymiarze pełnego etatu.

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poszukuje pracownika posiadającego tytuł magistra w zakresie
informatyki lub fizyki oraz predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej w zakresie informatyki  lub inżynierii danych. Preferowany jest udokumentowany dorobek naukowy w zakresie informatyki, inżynierii danych lub fizyki.

 

 Od kandydata oczekuje się prowadzenia pracy badawczej oraz zajęć dydaktycznych na kierunkach  informatyki i inżynierii danych.

 

Wymagane dokumenty:

Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora.
Kwestionariusz osobowy: https://www.ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html
Życiorys zawodowy.
Odpis dyplomu o nadaniu tytułu magistra