asystent – pracownik dydaktyczny

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Politechnika Świętokrzyska

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie: wentylacja i klimatyzacja, ogrzewnictwo, instalacje ciepłej wody użytkowej itd.

Kandydat powinien:

·         posiadać tytuł magistra inżyniera w  dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka, preferowana specjalność: ogrzewnictwo i wentylacja,

·         mieć ukończone studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego,

·         wykazywać się predyspozycjami do pracy dydaktycznej i naukowej oraz posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych,

·         posiadać umiejętności w zakresie używania oprogramowania: ANSYS Fluent, CADvent, Revit,

·         posiadać doświadczenie praktyczne na stanowisku asystent projektanta, inżynier budowy (minimum 6 m-cy),

·         posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie dobrym.

Wymagane dokumenty:

1) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,

2) życiorys (CV),

3) kwestionariusz osobowy,

4) autoreferat zawierający informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym oraz zawodowym,

5) kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

6) oświadczenie kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.