asystent

Collegium Medicum
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie
z dnia z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668.), ponadto kandydat winien posiadać:

 

·     ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku lekarskim

·     czynne prawo wykonywania zawodu lekarza

·     znajomość języków obcych będzie dodatkowym atutem

·     punktowane -doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej lub kursów medycznych