1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Miejsce: Kielce
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • pedagogika

Opis stanowiska

OFERTA PRACY NA STANOWISKU

ADIUNKTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO

 

Nazwa stanowiska: Adiunkt badawczo-dydaktyczny

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (PPI/UJK)

Miasto: Kielce

Link do strony www jednostki: www.ujk.edu.pl

Data publikacji ogłoszenia: 16.09.2022

Opis stanowiska pracy: Adiunkt badawczo-dydaktyczny odpowiedzialny będzie za prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych na kierunku Pedagogika oraz opcjonalnie w razie konieczności na innych kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem jednostki lub jego zastępcą ds. kształcenia. Adiunkt zobowiązany będzie również do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie Pedagogika.

Wymagania:

1)    stopień naukowy doktora;

2)    zainteresowania rozwojem naukowym, potwierdzone określonymi planami badawczymi;

3)    posiadanie kompetencji społecznych: komunikatywności, otwartości i gotowości współpracy
w realizacji zadań dydaktycznych i naukowych;

4)    doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć w uczelni wyższej;

5)    dorobek publikacyjny w dyscyplinie pedagogika;

6)    dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć w języku angielskim.

Profil pracownika (według OTM-R)*:

☐  Naukowiec pierwszego stopnia (R1)

x  Rozpoznawalny naukowiec (R2)

☐ Uznany naukowiec (R3)

☐ Wiodący naukowiec (R4)

Dziedzina/dyscyplina naukowa: nauki społeczne/pedagogika

Miejsce pracy: Instytut Pedagogiki UJK/Wydział Pedagogiki i Psychologii UJK / ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce

Opis zadań:

–      prowadzenie zajęć dydaktycznych

–      realizowanie działalności naukowej

 

Dodatkowe informacje:

1)      forma zatrudnienia: umowa o pracę

2)      wymiar etatu: pełny etat

Termin składania ofert (format: RRRR-MM-DD GG:MM): 2022-10-15 / 14:00

Forma/miejsce składania ofert:
Forma: Drogą pocztową lub osobiście

Miejsce: Sekretariat Instytutu Pedagogiki (p. 121) / ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce

Wymagane dokumenty:

1)      Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego kierowane do Rektora UJK w Kielcach;

2)      CV – z uwzględnieniem dotychczasowej aktywności zawodowej, szkoleń, kursów, planów naukowych , a także innych form zaangażowania społecznego (wolantariat, koła naukowe, udział
w akcjach, fundacjach itp.);

3)      Odpis/kopia dyplomu doktora w zakresie pedagogiki;

4)      Informacja o ewentualnym dorobku naukowym/publikacyjnym;

5)      Oświadczenie, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK w Kielcach będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.

Dane kontaktowe osoby udzielającej kandydatom informacji dotyczących konkursu:

Sekretariat Instytutu Pedagogiki (Monika Mikos): (41) 349 67 25

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie JM Rektor.

 

Wymagane klauzule przewidziane odpowiednimi przepisami prawa:

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail:kancelaria@ujk.edu.pl.

2) podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest: a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych), d) art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej), e) art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy).

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy.

4) podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa oraz do czasu odwołania zgody (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody).

6) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.

7) posiada Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także b) prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

8) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl. * – zał. nr 1 do polityki OTM-R ** dot. kandydatów w dziedzinie nauki o sztuce