3 instruktorów

Collegium Medicum
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Dziekan Collegium Medicum

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs na stanowiska trzech instruktorów w grupie pracowników dydaktycznych                                              w Collegium Medicum w Katedrze Pielęgniarstwa, Położnictwa i Medycyny Ratunkowej Instytutu Nauk o Zdrowiu

 

          Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie
z dnia z dnia Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) z dnia 20 lipca 2018 r.

 

 ponadto kandydat winieni posiadać:

 

–        ukończone studia wyższe na kierunku położnictwo

–        minimum 2-letni staż pracy w zawodzie położnej /położnego

–        Prawo wykonywania zawodu położnej/położnego

Wymagane dokumenty:

–        podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora;

–        kwestionariusz osobowy;

–        Życiorys zawodowy;

–        odpis dyplomu ukończenia studiów na kierunku położnictwo :

–        prawo wykonywania zawodu.

–         

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Collegium Medicum

Al. IX Wieków Kielc 19a

25-317 Kielce

Dodatkowe informacje: e-mail:jolanta.sidorowicz@ujk.edu.pl  tel.: 41 / 349 69 99

Termin składania/nadsyłania dokumentów upływa dnia 26.07.2021 roku

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na jolanta.sidorowicz@ujk.edu.pl