3 stanowiska profesora wizytującego

Collegium Medicum
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Konkurs na 3 stanowiska profesora wizytującego w Collegium Medicum Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie
z dnia z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668.), ponadto kandydat winien spełnić wymogi:

·       Osoba będąca pracownikiem innej uczelni wyższej za granicą lub jednostki badawczej za granicą;

·       Osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego będąca uznanym autorytetem w określonej dziedzinie lub dyscyplinie;

·       Osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora oraz znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej o charakterze międzynarodowym;

·       Dorobek naukowy w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu;

·       Kierowanie zespołem badawczym lub projektem.

Dodatkowo punktowany dorobek naukowy w obszarach:

·       Profilaktyka chorób cywilizacyjnych;

·       Otyłość i zespół metaboliczny;

·       Styl życia dzieci, młodzieży i dorosłych,  profilaktyka  uzależnień;

·       Badanie układu   ruchu   z   wykorzystaniem  nowoczesnych technik diagnostycznych;

·       Poszukiwania metod prewencji i leczenia wybranych chorób zakaźnych.

 

Wymagane dokumenty:

·     Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UJK;

·     Kwestionariusz osobowy;

·     Życiorys zawodowy;

·     Odpis nadania tytułu naukowego lub stopnia naukowego;

·     Wykaz osiągnięć naukowych z ostatnich 5 lat.

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu    25.10.2021 r.

Miejsce składania dokumentów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach- Collegium Medicum (sekretariat)

ul. IX Wieków Kielc 19 a, 25-317 Kielce

Dodatkowe informacje: e-mail: agnieszka.ciszek@ujk.edu.pl tel.: 41 / 349 69 87

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor UJK.

Zatrudnienie w ramach  programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022  nr umowy 024/RID/2018/19 kwota finansowania 11 999 000,00 zł

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.ciszek@ujk.edu.pl