adiunkt

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

Osoby zgłaszające się na konkurs na 3 stanowiska adiunkta w Katedrze Matematyki powinny posiadać:

·        stopień naukowy doktora nauk matematycznych  w zakresie matematyki,

·          dorobek naukowy w dyscyplinie matematyka udokumentowany pracami, w ostatnich 5 latach kalendarzowych, w punktowanych czasopismach lub monografiach, wystąpieniami na konferencjach i czynnym udziałem w życiu naukowym; preferowane gałęzie: probabilistyka, statystyka matematyczna, analiza; wskazana umiejętność programowania.

Wymagane dokumenty:

1.      Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora.

2.      Kwestionariusz osobowy: https://www.ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html

3.      Formularz kandydata: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_118_2020.html

4.      Życiorys zawodowy.

5.      Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora (ze stroną określającą specjalizację).

6.      Opinia samodzielnego pracownika naukowego o dotychczasowej pracy dydaktycznej i naukowej kandydata.

7.      Informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym.

8.      Wykaz publikacji.

 

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie podstawowym miejscem pracy.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na elagil@ujk.edu.pl