asystent

Politechnika Świętokrzyska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:

–        dyplom mgr inż. na kierunku związanym ze specjalnością automatyka i robotyka,

–        sprecyzowany indywidualny plan badawczy zawierający harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej zaaprobowany przez pracownika naukowego ze stopniem doktora hab. lub tytułem profesora,

–        znajomość zagadnień ze specjalności automatyka i robotyka, w tym teorii regulacji, robotyki, systemów wizyjnych, sterowników PLC,

–        programowanie mikrokontrolerów z serii AVR, STM32,

–        umiejętność projektowania układów elektrycznych i elektronicznych w tym obwodów w PCB,

–        umiejętność programowania w językach: C, C++, Matlab, języki programowania sterowników PLC, C# programów dla systemów Windows,

–        umiejętności obsługi programów stosowanych w dydaktyce na kierunku automatyka i robotyka: Robot-Studio, SolidWorks, Lab-View, Matlab-Simulink,

–        znajomość obsługi urządzeń pomiarowych w tym oscyloskopów, kart pomiarowych, przetworników
i czujników,

–        biegła znajomość języka polskiego,

–        znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2),

–        zamiłowanie do pracy dydaktycznej.

 

Dodatkowe atuty:

–        doświadczanie w pracy w przemyśle,

–        doświadczenie w pracy dydaktycznej,

–        publikacje w czasopismach znajdującym się na liście czasopism punktowanych,

–        prowadzenie badań naukowych związanych z cyfrowym przetwarzaniem obrazów,

–        działalność promocyjna na rzecz uczelni.

 

Wymagane dokumenty:

–        podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,

–        życiorys (CV), kwestionariusz osobowy,

–        odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz opis indywidualnego planu badawczego,

–        informacja o doświadczeniu dydaktycznym i dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji;

–        oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska

Biuro Dziekana Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, pok. 10 bud. B

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 19.08.2022 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wmibm@tu.kielce.pl