asystent

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Politechnika Świętokrzyska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

MIASTO: Kielce

STANOWISKO:  asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna

DATA OGŁOSZENIA: 17.01.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.02.2022

LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/

SŁOWA KLUCZOWE: metaloznawstwo, techniki wytwarzania, spawalnictwo, metalurgia proszków, materiały kompozytowe, metalografia

 

Opis:  kandydat powinien posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej
i dydaktycznej w obszarze Technik Wytwarzania oraz Metaloznawstwa, a także mieć wiedzę związaną z tymi specjalnościami.

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:

–        dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, najlepiej
w specjalności Inżynieria Materiałów Metalowych i Spawalnictwo,

–        otwarty przewód doktorski w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna,

–        wykazywać predyspozycje do pracy naukowej, w tym potwierdzone aktywnością naukowo- badawczą lub organizacyjną w trakcie studiów,

–        doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu Metaloznawstwa i Technik Wytwarzania, w szczególności ze Spawalnictwa i Metalurgii Proszków,

–        wiedzę z zakresu wytwarzania spiekanych kompozytów, badania ich właściwości wytrzymałościowych i eksploatacyjnych,

–        wiedzę dotyczącą wytwarzania zgładów metalograficznych i  umiejętność interpretacji obserwowanych mikrostruktur materiałów,

–        umiejętność obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w dydaktyce na kierunku mechanika
i budowa maszyn: piece do obróbki cieplnej, maszyny wytrzymałościowe, twardościomierze,

–        publikacje naukowe z zakresu inżynierii mechanicznej znajdujące się w bazie WoS i Scopus,

–        biegłą znajomość języka polskiego,

–        znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2),

–        posiadać zamiłowanie do pracy dydaktycznej.

Dodatkowe atuty:

–    samodyscyplina, kreatywność i samodzielność w pracy,

–    prowadzenie badań naukowych w obszarze wytwarzania materiałów kompozytowych.

Wymagane dokumenty:

–        podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,

–        życiorys (CV),

–         kwestionariusz osobowy

–        odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra inżyniera,

–        zaświadczenie potwierdzające wszczęcie przewodu doktorskiego,

–        informacje o aktywności naukowo-badawczej,

–        oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska

Biuro Dziekana Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, pok. 10 bud. B

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

 

Termin składania zgłoszeń upływa dnia: 16.02.2022

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wmibm@tu.kielce.pl