asystent/adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Politechnika Świętokrzyska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: Asystent / Adiunkt badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki fizyczne
DATA OGŁOSZENIA:  04.07.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2022
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy-na-stanowiska

SLOWA KLUCZOWE: fizyka

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z dnia 30-08-2018, poz. 1668 z późn. zmianami).

Wymogi na stanowisko asystenta:

–          ukończone studia stopnia pierwszego i drugiego na kierunku fizyka z wynikiem co najmniej dobrym,

–          zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej w obszarze fizyki, samodyscyplina, kreatywność i samodzielność w pracy, umiejętność współpracy w grupie oraz samokształcenia,

–          znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (studiowanie literatury oraz redagowanie artykułów naukowych),

–          biegła znajomością języka polskiego.

Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych w języku polskim z fizyki.

Powinien umieć korzystać z oprogramowania biurowego (w tym z arkuszy kalkulacyjnych) oraz posiadać podstawowe umiejętności programowania komputerów.

Wymogi na stanowisko adiunkta:

–          stopień naukowy doktora z perspektywą uzyskania habilitacji lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

–          doświadczenie dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć z przedmiotów: fizyka

–          udokumentowany dorobek naukowy dający podstawy do uzyskania habilitacji (należy wymienić dorobek za ostatnie 4 lata)

–          biegła znajomością języka polskiego i komunikatywna języka angielskiego.

–          wola podjęcia pracę w Politechnice Świętokrzyskiej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.tu.kielce.pl.