asystent (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Budownictwa i Architektury
Politechnika Świętokrzyska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Wymagane kwalifikacje:

·      tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie architektury,

·      predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej,

·      doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim,

·      doświadczenie zawodowe potwierdzone uprawnieniami w zakresie projektowania lub wykonawstwa,

·      znajomość oprogramowania: Autocad, Archicad, Photoshop,

·      znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym,

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie: projektowania architektoniczno – urbanistycznego.

Kandydat powinien przedstawić plan rozwoju naukowego poparty opinią samodzielnego pracownika naukowego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

•       podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,

•       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę

•       odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich w zakresie architektury,

•       inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

•       oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

•       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,  25-314 Kielce