asystent dydaktyczny

Centrum Edukacji Nauczycielskiej
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

JM Rektor

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta dydaktycznego

w Centrum Edukacji Nauczycielskiej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668.).

Wymagania wobec kandydatów:

–     ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia,

–     udokumentowana aktywność w zakresie szerzenia wiedzy psychologicznej/działalności pomocowej,

–     znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem.

Wymagane dokumenty:

–       podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora;

–       kwestionariusz osobowy (https://www.ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html);

–       CV;

–       dyplom ukończenia studiów.

 

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:

Centrum Edukacji Nauczycielskiej – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Krakowska 11

25-029 Kielce

lub e-mail: cen@ujk.edu.pl

Dodatkowe informacje: e-mail: cen@ujk.edu.pl tel.: 41 349 67 59

Termin składania dokumentów upływa dnia 09.08.2021 roku

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na cen@ujk.edu.pl