ASYSTENT (grupa pracowników dydaktycznych)

Budownictwa i Architektury
Politechnika Świętokrzyska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie: metod matematycznych w mechanice konstrukcji, mechaniki budowli, niezawodności, złożonych konstrukcji metalowych, stateczności i dynamiki budowli, komputerowych technik projektowania konstrukcji metalowych i optymalizacji.

Kandydat powinien mieć predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej oraz legitymować się kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych i laboratoryjnych
w zakresie metod numerycznych w mechanice konstrukcji, niezawodności a zwłaszcza optymalizacji deterministycznej i odpornościowej.

Wymagane jest udokumentowanie osiągnięć naukowych w postaci minimum 5 publikacji naukowych, w tym co najmniej 3 umieszczonych w bazie Web of Science oraz praktyki zawodowej w budownictwie.

Kandydat powinien wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego, natomiast
w przypadku obcokrajowców również biegłą znajomością języka polskiego.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 

•       podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,

•       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

•       CV,

•       odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich w zakresie budownictwa,

•       informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,

•       udokumentowana praktyka zawodowa w budownictwie,

•       inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

•       oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

•       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Oferty należy przesłać na adres:

Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,  25-314 Kielce

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Komisja może  przeprowadzić rozmowy z kandydatami. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

Zastrzega się prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wbia@tu.kielce.pl