asystent – pracownik dydaktyczny

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Politechnika Świętokrzyska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Kandydat powinien posiadać predyspozycje do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej
w zakresie techniki samochodowej i transportu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:

–          dyplom mgr inż. kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn (specjalność Samochody
i Ciągniki lub pokrewna) lub Transport (specjalność Transport Samochodowy);

–          umiejętność pracy na komputerze, w tym  znajomość podstawowych programów inżynierskich (Auto CAD, Math CAD, programy graficzne);

–          dobrą znajomość języka obcego,

–          pożądane rozpoczęcie studiów doktoranckich lub studiów w szkole doktorskiej.

 

Wymagane dokumenty:

–          podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,

–          życiorys (CV),

–          kwestionariusz osobowy,

–          odpis dyplomu uzyskania stopnia magistra inżyniera,

–          informacja o dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i innej,

–          oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska

Sekretariat Dziekana Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, pok. 10 bud. B

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte otrzymają zwrot dokumentów.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wmibm@tu.kielce.pl