asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Collegium Medicum
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

OFERTA PRACY NA STANOWISKU
 

asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

Nazwa stanowiska:
asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Miasto: Kielce

Link do strony www jednostki: www.ujk.edu.pl

Data publikacji ogłoszenia: 25.05.2022

Opis stanowiska pracy:
Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku asystenta zobowiązany będzie do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie nauk medycznych – dermatologia i wenerologia.

Ponadto, do obowiązków kandydata należało będzie aktywne branie udziału w działalności naukowej jednostki, w tym  publikowania dorobku naukowego w obszarze dyscypliny nauki medyczne.

Wymagania:
·     ukończone studia wyższe na kierunku lekarskim,

·     specjalizację lub być w trakcie specjalizacji z zakresu dermatologii; 

·     doświadczenie zawodowe;

·     posiadanie udokumentowanego publikacjami dorobku naukowego w obszarze dyscypliny nauki medyczne, obejmującego  monografie naukowe, rozdziały w monografiach lub artykuły w recenzowanych czasopismach (zgodnie z wykazami opracowanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce);

·     prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki medyczne;

·     posiadanie kompetencji merytorycznych i doświadczenie w  prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

Profil pracownika (według OTM-R)*:
 

X Naukowiec pierwszego stopnia (R1)

☐  Rozpoznawalny naukowiec (R2)
☐  Uznany naukowiec (R3)

☐  Wiodący naukowiec (R4)
 

 

Dziedzina/dyscyplina naukowa:

Nauki Medyczne

 

Miejsce pracy:
UJK w Kiecach, Collegium Medicum

Opis zadań:
·     Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki medyczne, których wyniki udokumentowane powinny być publikacjami w wysoko punktowanych czasopismach w wykazie czasopism naukowych sporządzonym przez Polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki, monografiach znajdujących się w ww. wykazie.

·                Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć z zakresu dermatologii i wenerologii. Obowiązki organizacyjne: wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz  Uczelni, takich jak pomoc w organizacji konferencji, seminariów, warsztatów, uczestnictwo w komisjach.

Dodatkowe informacje:

1)     forma

zatrudnienia: umowa o pracę

 

2)     wymiar

etatu: pełen etat

 

Termin składania ofert (format: RRRR-MM-DD GG:MM):
2022.06.30  15:00

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 4.07.2022

Forma/miejsce składania ofert:
aplikacje można składać osobiście, drogą pocztową lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: 
anna.lasota@ujk.edu.pl
Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Collegium Medicum, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 19a, pokój nr D 3/13a, 25-516 Kielce

 
Wymagane dokumenty:
1)     CV;

2)     List motywacyjny;

3)     Dyplomy potwierdzające posiadane kwalifikacje;

4)     Kwestionariusz osobowy   (https://www.ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html);

5)     Wykaz osiągnięć naukowych (tj. publikacje, patenty, zrealizowane projekty badawcze lub badawczo-rozwojowe, odbyte staże naukowe) lub artystycznych**.

 

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowym sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

Dane kontaktowe osoby udzielającej kandydatom informacji dotyczących konkursu:
Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Collegium Medicum, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 19a, pokój nr D 3/13a, 25-516 Kielce, tel. 41 349 69 72, adres e-mail: anna.lasota@ujk.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor.

 

Wymagane klauzule przewidziane odpowiednimi przepisami prawa:
KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż:

1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail:kancelaria@ujk.edu.pl.

2)     podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

a)     art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anna.lasota@ujk.edu.pl