Profesor / Profesor Uczelni

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Politechnika Świętokrzyska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Osoba zatrudniona na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku geodezja i kartografia

Kandydat powinien:

·      posiadać stopień doktora habilitowanego inżyniera w  dyscyplinie geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka lub inżynieria lądowa i transport,

·      posiadać znaczący dorobek naukowy w dziedzinie  nauk inżynieryjno-technicznych,

·      posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym,

·      w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Wymagane dokumenty:

1) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,

2) życiorys (CV),

3) kwestionariusz osobowy,

4) autoreferat zawierający informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym oraz zawodowym,

5) kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

6) oświadczenie kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wisge@tu.kielce.pl