profesor uczelni

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Politechnika Świętokrzyska
  • Miejsce: Kielce
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat powinien legitymować się:

–          wykształceniem wyższym w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości lub ekonomia i finanse lub nauki o polityce;

–          stopniem naukowym doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości lub nauki o polityce lub ekonomia i finanse;

–          liczącym się dorobkiem naukowym i dydaktycznym;

–          doświadczeniem w prowadzeniu, przez okres co najmniej dwóch semestrów, przedmiotów zbliżonych do: marketing, podstawy zarządzania, zarządzanie rozwojem organizacji, zarządzanie strategiczne, zarządzanie innowacjami, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwoju regionalnego i lokalnego, zarządzania jednostkami terytorialnymi, zarządzania rozwojem zrównoważonym;

–          znajomością metod statystycznych, analizy danych;

–          umiejętnością prowadzenia projektów badawczo-naukowych;

–          biegłą znajomość języka polskiego;

–          komunikatywną znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

–          podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,

–          kwestionariusz osobowy,

–          życiorys (CV),

–          odpis dyplomu uzyskania tytułu naukowego magistra, stopnia naukowego doktora, stopnia doktora habilitowanego,

–          autoreferat zawierający informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym, organizacyjnym oraz osiągnięciach w zakresie kształcenia kadr,

–          oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

 

Oferty należy kierować na adres:

 

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Biuro Dziekana, pok. 6C

Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu trzech miesięcy.

Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

Załączniki