Profesor uczelni

Collegium Medicum
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

          Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie
z dnia z dnia Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) z dnia 20 lipca 2018 r ponadto kandydat winieni posiadać:

 

–        stopień naukowy  doktora  habilitowanego nauk medycznych

–        legitymować się tytułem zawodowym lekarza

–        posiadać specjalizację –położnictwo i ginekologia

–        udokumentowany dorobek naukowy, powiększony po uzyskaniu stopnia naukowego.

 

Wymagane dokumenty:

–        podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora;

–        kwestionariusz osobowy;

–        życiorys zawodowy;

–        potwierdzenie uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego

–        odpis dyplomu potwierdzającego tytuł specjalisty

–        informacje o dorobku naukowym

–        wykaz publikacji

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Collegium Medicum

Al. IX Wieków Kielc 19a

25-317 Kielce

Dodatkowe informacje: e-mail:jolanta.sidorowicz@ujk.edu.pl  tel.: 41 / 349 69 99

Termin składania /nadsyłania/ dokumentów upływa dnia 29.06.2021 roku

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na elagil@ujk.edu.pl