2 stanowiska profesora uczelni

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Wymagania:

1.      Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości;

2.      Posiadanie udokumentowanego publikacjami dorobku naukowego w obszarze dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości, obejmujący monografie naukowe, rozdziały w monografiach oraz artykuły w recenzowanych czasopismach (zgodnie z wykazami opracowanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);

3.      Udział w grantach naukowych lub prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości

4.      Posiadanie kompetencji merytorycznych i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

5.      Możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na iz@ujk.edu.pl