profesor wizytujący

Collegium Medicum
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Konkurs na 3 stanowiska profesora wizytującego w Collegium Medicum Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie
z dnia z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668.), ponadto kandydat winien spełnić wymogi:

·       Osoba będąca pracownikiem innej uczelni wyższej lub jednostce badawczej za granicą posiadająca tytuł naukowy co najmniej doktora w dziedzinie nauk medycznych/nauk o zdrowiu , będąca uznanym autorytetem w określonej dziedzinie lub dyscyplinie, bądź posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora oraz znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, artystycznej lub zawodowej o charakterze międzynarodowym,

·       Dorobek naukowy w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

·       Kierowanie zespołem badawczym lub projektem.

 

 

Wymagane dokumenty:

·     Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora;

·     Kwestionariusz osobowy;

·     Życiorys zawodowy;

·     Odpis nadania tytułu naukowego;

·     Wykaz osiągnięć naukowych z ostatnich 5 lat.

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu    18.06.2021 r.

 

Miejsce składania dokumentów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach- Collegium Medicum (sekretariat)

ul. IX Wieków Kielc 19 a, 25-317 Kielce

Dodatkowe informacje: e-mail: karina.janic@ujk.edu.pl tel.: 41 / 349 69 11

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na elagil@ujk.edu.pl