Kierownik inne stanowisko

Centrum Symulacji Medycznej
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Nasze wymagania

 • 1. legitymować się tytułem zawodowym magister,
 • 2. posiadać co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku asystenta, adiunkta, wykładowcy, pracownika naukowo–technicznego lub inżynieryjno-technicznego w uczelni wyższej.
 • B. Zgodnie z § 9 ust. 4 - 6 Regulaminu postępowania konkursowego, do konkursu nie może przystąpić osoba, która: 1. nie spełnia warunków określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), 2. z którą rektor szkoły wyższej, z powodu przyczyn stojących po stronie nauczyciela akademickiego, rozwiązał zatrudnienie w drodze ustawowego wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia na podstawie art. 124 ust. 1 pkt 3-4 art. 124 ust. 2, art. 125 i 126 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017, poz. 2183) lub art. 123 ust. 1 i 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) lub stosunek pracy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017, poz. 2183) lub art. 124 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), 3. została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017, poz. 2183) lub w art. 276 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668). W/w osoba może przystąpić do konkursu dopiero po upływie okresu zatarcia kary dyscyplinarnej.

Zakres obowiązków

 • Pełnienie funkcji kierownika, nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawcza jednostki organizacyjnej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. podanie,
 • 2. oświadczenie kandydata o zapoznaniu i akceptacji treści „Regulaminu postępowania konkursowego na funkcje kierownicze w jednostkach wydziałowych, ogólnouczelnianych i innych jednostkach organizacyjnych”,
 • 4. życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej w tym pracy naukowo-badawczej,
 • 5. odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego (jeżeli dotyczy),
 • 6. odpis odpowiedniej specjalizacji (jeżeli dotyczy),
 • 7. spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną UMW (jeżeli dotyczy),
 • 8. informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,
 • 9. proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs,
 • 10. zaświadczenie o braku zastrzeżeń ze strony odpowiedniej izby korporacyjnej właściwej dla miejsca zatrudnienia kandydata (jeżeli dotyczy),
 • 11. deklarację w sprawie podstawowego zatrudnienia zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • 12. informację o zatrudnieniu u dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, jako dodatkowym miejscu pracy z chwilą zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
 • 13. oświadczenie o braku przesłanek, o których mowa w pkt. B: 1, 2, 3,
 • 15. W przypadku osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz osób, których stosunek pracy rozwiązuje się przed dniem objęcia funkcji, kandydaci składają dodatkowo zaświadczenia: potwierdzające odbycie staży zagranicznych trwających minimum jeden miesiąc, poświadczające dotychczasowe osiągnięcia dydaktyczne, prowadzenie studiów w języku obcym, kierowanie grantem naukowym, promotorstwo przewodów doktorskich, opracowanie wzoru użytkowego lub patentu, zaświadczenia o uzyskanych nagrodach.

Weź udział w rekrutacji

 • Dział Spraw Pracowniczych/ Zespół ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
  p. 112, II p