Kierownik stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra i Zakład Biologii Farmaceutycznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki farmaceutyczne

Nasze wymagania

 • 1. tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w odpowiedniej dziedzinie nauki,
 • 2. tytuł magistra farmacji lub równorzędny,
 • 3. doświadczenie w organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim,
 • 4. znaczny dorobek zawodowy i naukowy w zakresie dziedziny i dyscypliny reprezentowanej przez jednostkę,
 • 5. doświadczenie w pracy organizacyjnej i zarządzaniu zespołami pracowniczymi,
 • 6. biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego.

Mile widziane

 • 1. co najmniej 10-letnie doświadczenie w kształceniu studentów na Wydziale Farmaceutycznym w zakresie biologii, botaniki farmaceutycznej i farmakognozji,
 • 2. doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów naukowych krajowych i/lub zagranicznych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Zakres obowiązków

 • -

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych, nadania stopnia doktora/stopnia doktora habilitowanego/tytułu profesora, tytułu specjalisty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim,
 • 3. kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu na terenie RP,
 • 4. kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej: Impact Factor, MEiN, liczba cytowań (potwierdzony przez Bibliotekę WUM).
 • Oświadczenia wskazane w punkcie III ogłoszenia.

Załączniki