Kierownik Pracowni Badań

Pracownia Badań Funkcjonalnych Mikrobioty w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • biologia medyczna

Nasze wymagania

 • tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych lub nauk o zdrowiu
 • osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej - poświadczone publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych doświadczenie w pracy eksperymentalnej w zakresie biologii molekularnej i mikrobiologii
 • doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi
 • spełnianie wymogów przewidzianych dla nauczyciela akademickiego, określonych w § 20 ust. 7 statutu CMKP (Zał. do Uchwały Nr 189 Rady Naukowej CMKP z dn. 26.06.2019 r.).

Mile widziane

 • doświadczenie w badaniach nad nowotworami i chorobami autoimmunologicznymi

Zakres obowiązków

 • działania zgodnie z obowiązującymi normami prawa, kierowanie samodzielnie powierzonym zakresem prac w taki sposób, aby zapewnić realizację zadań statutowych CMKP.
 • odpowiedzialność za właściwą dyscyplinę pracy podwładnych oraz właściwą realizację statutowej działalności naukowej i dydaktycznej,

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o powierzenie funkcji objętej konkursem.
 • 2. Deklarację wyboru CMKP jako podstawowego miejsca zatrudnienia w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku wygrania konkursu
 • 3. Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie albo za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.
 • 4. Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej
 • 5. Dokumenty potwierdzające dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny.
 • 6. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe do objęcia danej funkcji.
 • 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany KP jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”.
 • 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych obowiązującą w CMKP”.

Załączniki