doktorant

Instytut Dendrlogii Polskiej Akademii Nauk
  • Forma zatrudnienia: Tymczasowa
  • Wynagrodzenie: ok. 5000 brutto
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

I. Rodzaj stanowiska: doktorant

II. Limit miejsc: 1

III. Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne

IV. Termin przyjmowania zgłoszeń: 29.10.2021 r.

V. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdują się na stronie: http://www.idpan.poznan.pl/index.php/poznaska-szkola-doktorska/ogloszenia-o-rekrutacji-w-id-pan oraz http://www.psd-ipan.ibch.poznan.pl/

VI. Tematyka badawcza: Ekologiczne konsekwencje klonalności i dwupienności
na przykładzie Populus alba L.

VII. Kierownik projektu/miejsce wykonania pracy: dr hab. Grzegorz Iszkuło, Zakład Biogeografii i Systematyki

VIII. Opis projektu:

Głównym celem projektu jest analiza wpływu klonalności oraz dwupienności rozdzielnopłciowości na tempo wzrostu, reakcję klimatyczną oraz strukturę przestrzenną topoli białej.

W badaniach zakładamy, że osobniki (ramety) rozmnażające się klonalnie (tworzące jeden genet, czyli klon) będą miały większe tempo wzrostu od singletonów, czyli pojedynczych osobników niereprezentowanych przez większą liczbę ramet. Przyczyną może być to, że rośliny klonalne mogą dzielić się zasobami między rametami oraz,
że mogą mieć strategię „podziału pracy” lub/i strategię inwestowania ramet bardziej we wzrost, a w mniejszym stopniu w rozmnażanie płciowe (w kwiaty i owoce). Dodatkowo sprawdzimy czy osobniki żeńskie i męskie różnią się swoją reakcją wzrostową w interakcji z klonalnością. Osobniki żeńskie powinny wykazywać się większym inwestowaniem zasobów w reprodukcję generatywną (tworzenie nasion i owoców), a osobniki męskie we wzrost i rozmnażanie klonalne. Jednocześnie osobniki żeńskie powinny wykazywać się większą wrażliwością na stres związany z klimatem (np.: susze, powodzie, niskie temperatury). W związku z tym spodziewamy się występowania przestrzennej segregacji płci, gdzie osobniki żeńskie mogą znajdować się w miejscach bogatych w składniki pokarmowe i wodę (np.: obniżenia terenu), a męskie w położeniach wyższych, ułatwiających im rozprzestrzenianie pyłku.

Aby osiągnąć cele badawcze wykorzystywać będziemy analizy genetyczne polegające na sprawdzeniu każdego osobnika (ramety) pod kątem przynależności do konkretnego genetu. Tempo wzrostu oraz wpływ klimatu przenalizujemy badając szerokość słojów rocznych przy wykorzystaniu metodyki dendrochronologicznej oraz historycznych danych klimatycznych. Możliwości segregacji przestrzennej osobników męskich i żeńskich zbadamy przy wykorzystaniu statystycznych metod wykorzystywanych w genetyce populacyjnej oraz ekologii.

Do zadań doktoranta/tki należeć będą badania terenowe, badania laboratoryjne (ekstrakcja DNA, analizy genetyczne z wykorzystaniem markerów mikrosatelitarnych), badania dendrochronologiczne.

W ramach projektu zaplanowany jest trzymiesięczny staż na Uniwersytecie w Greifswald pod opieką prof. Martina Wilmkinga i prof. Martina Schnittlera.

Oczekujemy, że wyniki badań pozwolą na ich upowszechnianie w najlepszych czasopismach o zasięgu międzynarodowym i będą podstawą pracy doktorskiej, a także zostaną zaprezentowane na konferencjach o zasięgu międzynarodowym.

W ramach projektu oferujemy możliwość prowadzenia badań w doświadczonym zespole badawczym. Zapewniamy wsparcie w prowadzeniu prac w oparciu o najnowsze kierunki badawcze oraz doświadczenie w publikowaniu wyników badań w wiodących czasopismach naukowych. Stwarzamy atmosferę dobrej współpracy i otwartej wymiany myśli.

IX. Dodatkowe informacje:

1. Badania oraz praca doktorska będą prowadzone w ramach projektu „Ekologiczne konsekwencje klonalności i dwupienności na przykładzie Populus alba L” (2020/39/O/NZ8/03019, PRELUDIUM BIS 2, Narodowe Centrum Nauki, Polska).

2. Język kształcenia w szkole i rozprawy: angielski lub polski (do wyboru).

3. Doktorant będzie otrzymywał stypendium przez 48 miesięcy na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2021 poz. 478 z poźn. zmianami), oraz zgodnie z warunkami konkursu PRELUDIUM BIS 3.

4. Ogólna kwota zaplanowana w projekcie to 264000,00 zł (5000 zł/mc przed oceną śródokresową i 6000 zł/mc po ocenie). Powyższa kwota stanowi koszt całkowity stypendium, a więc kwota brutto stypendium w miesiącu będzie odpowiednio niższa.

5. Ze względu na finansowanie stypendium doktoranckiego w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 2 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki kandydaci oceniani będą w ramach dwóch regulaminów (Rekrutacji do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz zasad określonych w pkt. 2.1.3 Wynagrodzenia oraz stypendia dla studentów i doktorantów – Stypendium doktoranckie PRELUDIUM BIS 2 załącznika nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, określonego uchwałą Rady NCN nr 95/2020 z dnia 14 września 2020 r. https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2020/uchwala95_2020-zal1.pdf#page=43).

6. Pierwotna data rozpoczęcia realizacji projektu w konkursie Preludium BIS 2 wyznaczona przez Narodowe Centrum Nauki to 01.10.2021 r. Aktualnie planowana data rozpoczęcia realizacji projektu to 01.01.2022 r. (pod warunkiem uzyskania zgody Narodowego Centrum Nauki – wniosek w rozpatrzeniu).

X. Wymagania stawiane kandydatom:

1. Tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie nauki biologiczne, nauki leśne, nauki o Ziemi i środowisku lub pokrewnych lub spełnienie warunków wskazanych w art. 186 ust 2. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).

2. Kandydat nie może być doktorantem szkoły doktorskiej oraz nie może posiadać stopnia naukowego doktora.

3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, pozwalająca na przygotowanie prac naukowych, oraz wystąpienia na krajowych i międzynarodowych konferencjach.

4. Doświadczenie w analizach laboratoryjnych z zakresu genetyki lub biologii molekularnej.

5. Podstawowe umiejętności w zakresie analiz i interpretacji danych genetycznych lub molekularnych udokumentowane wcześniejszą aktywnością naukową (np. konferencje, publikacje).

6. Gotowość do wykonywania pomiarów w terenie.

7. Dodatkowym atutem będzie umiejętność z zakresu analiz bioinformatycznych, analiz danych przy użyciu programu R, doświadczenie w analizie i interpretacji danych sekwencyjnych i mikrosatelitarnych oraz udokumentowanie publikacjami swoich wcześniejszych prac badawczych z zakresu genetyki populacyjnej i genomiki, prawo jazdy kategorii B.

8. Wygranie konkursu na stypendium doktoranckie w ramach projektu badawczego nr 2020/39/O/NZ8/03019 „Ekologiczne konsekwencje rozmnażania klonów i dwupienności na przykładzie Populus alba L.”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium BIS 2.

XI. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyjęcie do PSD IPAN wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji do PSD IPAN – obowiązujący formularz wniosku zamieszczony jest na stronie http://www.idpan.poznan.pl/index.php/poznaska-szkola-doktorska/dokumenty-dla-kandydatow-i-doktorantow.

2. Odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów bądź zaświadczenia o ich ukończeniu (w przypadku dyplomów wydanych przez uczelnie zagraniczne, dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt. 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała; w przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed przyjęciem do PSD IPAN).

Dodatkowe informacje o dyplomach zagranicznych dostępne są na stronie: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/kontynuacja-nauki-w-polsce/studia-doktoranckie-i-otwieranie-przewodow-doktorskich.

3. Życiorys naukowy zawierający przebieg dotychczasowego wykształcenia i zatrudnienia, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia) i listę publikacji.

4. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych wraz z uzasadnianiem zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej (podanie).

5. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego, jeżeli kandydat nimi dysponuje.

6. Dane kontaktowe do co najmniej jednego dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego, który może wydać opinię na temat kandydata.

XII. Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres psd.idpan@man.poznan.pl z tematem „Konkurs na stanowisko doktoranta/stypendium doktoranckie nr 30/2021/ID/PSD” w formie załącznika pdf. Jeżeli wysyłka drogę elektroniczną nie jest możliwa, akceptowane są też zgłoszenia przesłane na adres Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko doktoranta/stypendium doktoranckie nr 30/2021/ID/PSD”.

Prosimy nie przysyłać oryginałów dokumentów.

XIII. Termin przyjmowania zgłoszeń: 29.10.2021 r.

Wnioski niepełne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

XIV. Kryteria oceny kandydatów:

1. Osiągnięcia naukowe kandydata w oparciu o oceny ze studiów, publikacje naukowe i popularnonaukowe, stypendia naukowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych czy działalności studenckiej lub inne osiągnięcia.

2. Doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata w oparciu o udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach, udział w projektach badawczych i komercyjnych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych, mobilność międzynarodową i zawodową, doświadczenie w innych branżach, w tym w przemyśle.

3. Wiedza kandydata w zakresie dyscypliny nauki biologiczne.

4. Znajomość tematyki wymienionej w ogłoszeniu o rekrutacji.

XV. Rozstrzygnięcie konkursu: 30.11.2021 r.

XVI. Ze względu na dwa jednocześnie odbywające się pod numerem konkursowym 30/2021/ID/PSD procesy oraz różne regulacje (przyjęcie do szkoły doktorskiej oraz otrzymanie stypendium doktoranckiego) warunkiem wygrania konkursu nr 30/2021/ID/PSD jest wygranie stypendium doktoranckiego w ramach projektu badawczego nr 2020/39/O/NZ8/03019 pt. „Ekologiczne konsekwencje klonalności i dwupienności na przykładzie Populus alba L.”, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium BIS 2 [według regulacji wskazanych przez NCN https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2020/uchwala95_2020-zal1.pdf#page=43] oraz przyjęcie do szkoły doktorskiej [według kryteriów wskazanych w Regulaminie rekrutacji do PSD IPAN – http://www.idpan.poznan.pl/images/Regulamin_rekrutacji_do_PSD_IPAN_2020-21.pdf].

XVII. Po ukończeniu rekrutacji nieprzyjęci kandydaci zostaną poinformowani o punktacji uzyskanej na poszczególnych etapach konkursu.

XVIII. Odmowa przyjęcia do PSD IPAN następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, kierowanego do Dyrektora Instytutu Dendrologii PAN.

Dodatkowych informacji może udzielić: dr hab. Grzegorz Iszkuło (email: iszkulo@man.poznan.pl; tel. 61 8170 033).