starszy wykładowca

Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechnika Koszalińska
  • Forma zatrudnienia: Część etatu, Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

JM Rektor Politechniki Koszalińskiej

ogłasza

KONKURS

na stanowisko starszego wykładowcy

w grupie pracowników dydaktycznych

w Katedrze Matematyki

na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w art. 113,  art. 118 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478 z późn. zm.)

oraz w §47 ust.3, ust 3d) Statutu Politechniki Koszalińskiej.

 

Od Kandydata oczekuje się:

–         tytułu zawodowego magistra matematyki,

–          podjęcia zatrudnienia w wymiarze co najmniej  ¾ etatu,
co najmniej 10-letniego doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć z przedmiotów matematycznych na poziomie akademickim;

–         gotowości do prowadzenia wykładów i ćwiczeń z matematyki dla studiów technicznych pierwszego

i drugiego stopnia;

–         bardzo dobrej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o dostarczenie na Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska
 i Geodezji pok. 107c przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie lub przesłanie na adres Biura Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji ( z dopiskiem KONKURS), ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin następujących dokumentów:

podania adresowanego do JM Rektora Politechniki Koszalińskiej o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy,
kwestionariusza osobowego*,
życiorysu zawodowego,
odpisu dyplomów,
oświadczenia, iż Kandydat nie został ukarany karą dyscyplinarną (art. 276 ust. 1 pkt. 7 i8) oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe(art. 20 ust. 1-3)*,
dokumentów potwierdzających spełnienie pozostałych wymagań konkursowych zawartych
w formularzu dla ogłoszeniodawców.

 

*- druki do pobrania znajdują się na stronie: http://wilsigcms.wilsig.tu.koszalin.pl/nauczyciel/ogloszenia

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem:2.08.2021 r.(w przypadku nadsyłania oferty, decyduje data wpływu do Uczelni). Komisja Konkursowa może zdecydować o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych
z kandydatami.

Przewidywany termin zatrudnienia:1.10.2021 r.

 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: nieinformowania o wynikach konkursu Kandydatów, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. 

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia, gdyż warunkiem rozstrzygnięcia konkursu jest decyzja Rektora Politechniki Koszalińskiej o zatrudnieniu.

 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA:   Politechnika Koszalińska

                                                       Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

MIEJSCE ZATRUDNIENIA:   Katedra Matematyki

MIASTO:                                          Koszalin

STANOWISKO:                            Starszy Wykładowca  W GRUPIE: pracowników dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA:         matematyka

DATA OGŁOSZENIA:                   2.07.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT:   2.08.2021

LINK DO STRONY:                        https://bip.tu.koszalin.pl/21259/21259/

SŁOWA KLUCZOWE:                    matematyka, statystyka, zastosowania matematyki

 

OPIS ( tematyka i oczekiwania):

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

OCZEKIWANIA:

Wymagania podstawowe dla kandydatów:

–         tytuł zawodowy magistra matematyki;

–         co najmniej 10-letnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z przedmiotów matematycznych na poziomie akademickim;

–         gotowość do prowadzenia wykładów i ćwiczeń z matematyki dla studiów technicznych pierwszego i drugiego stopnia;

–         bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i na piśmie.

 

Dodatkowym atutem będzie:

–         stopień naukowy doktora nauk matematycznych;

–         dorobek naukowy w dziedzinie nauk ścisłych lub technicznych;

–         znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych z matematyki;

–         doświadczenie w nauczaniu matematyki na uczelniach technicznych.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU:

–         prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym regulacjami obowiązującymi na Politechnice Koszalińskiej;

–         udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu;

–         uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki;      

–         inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION:                   Koszalin University of Technology, Faculty of Civil
                                               Engineering, Environmental and Geodetic Sciences

PLACE OF EMPLOYMENT:Department of Mathematics

CITY:                                   Koszalin

POSITION:                          Senior Lecturer IN THE GROUP: education workers

DISCIPLINE:                      mathematics

POSED:                                2.07.2021

EXPIRES:                            2.08.2021

WEBSITE: https://bip.tu.koszalin.pl/21259/21259/

KEY WORDS:     mathematics, statistics, applications of mathematics

 

DESCRIPTION( FIELD, EXPECTATIONS):

The candidate should have:

EXPECTATIONS:

Basic requirements from candidates:

–         professional title of Master of Science in Mathematics;

–         at least 10 years of teaching experience in mathematics at university level;

–         readiness to conduct mathematics classes for first and second cycle technical studies;

–         fluency in spoken and written Polish;

 

An additional advantage will be:

–         PhD degree in Mathematics;

–         research achievements in the field of mathematical or technical sciences;

–         knowledge of the English language sufficiently to enable conducting didactic classes in mathematics;

–         experience in teaching mathematics at technical universities.

RESPONSIBILITIES IN THE POSITION:

–         conducting classes and consulting with students in accordance with the regulations in force at the Koszalin University of Technology;

–         participation in the proposed training courses for professional development;

–         participation in organizational work;

–         other work ordered by the immediate supervisor.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wilsig@tu.koszalin.pl