1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Elektroniki i Infromatyki
Politechnika Koszalińska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Rektor

Politechniki Koszalińskiej

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

w grupie pracowników: badawczo-dydaktycznych

 

w dziedzinie: nauk inżynieryjno-technicznych

w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika

w Katedrze Inżynierii Komputerowej na Wydziale Elektroniki i Informatyki

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w art. 113, art.116, art. 118 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. zm.)

 

Od Kandydata oczekuje się:

•       posiadania stopnia naukowego doktora,

•       podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i złożenia oświadczenia stwierdzającego, że Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy,

•       złożenia oświadczenia o reprezentowaniu dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika, prowadzenia działalności naukowej w zakresie reprezentowanej dyscypliny naukowej,

•       prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych na Wydziale i zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami,

•       znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o dostarczenie na Wydział Elektroniki i Informatyki pok. 10A przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie lub przesłanie na adres Biura Wydziału Elektroniki i Informatyki (z dopiskiem KONKURS), ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin następujących dokumentów:

•          podanie adresowane do JM Rektora Politechniki Koszalińskiej,

•          kwestionariusz osoby,

•          aktualny dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi,

•          dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora w wymaganej dyscyplinie lub pokrewnej,

•          oświadczenie o którym mowa w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 276 ust. 7-8 (o niekaralności dyscyplinarnej) oraz art. 20 ust 1 pkt. 1-3 (o posiadaniu czynności prawnych i praw publicznych),

•          dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych wymagań konkursowych zawartych w formularzu dla ogłoszeniodawców.

•          zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101z 2002 roku, poz. 926, z późń. zm.).

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem:  20.07.2022 r.

Przewidywany termin zatrudnienia:                01.10.2022 r.

 

Politechnika Koszalińska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

 

 

 

 

 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA:        Politechnika Koszalińska

MIEJSCE ZATRUDNIENIA:             Katedra Inżynierii Komputerowej
                                                         Wydział Elektroniki i Komunikacji

MIASTO:                                          Koszalin

STANOWISKO:                                adiunkt 

GRUPA PRACOWNIKÓW:             badawczo-dydaktyczny  

DYSCYPLINA NAUKOWA:             Automatyka, elektronika i elektrotechnika

DATA OGŁOSZENIA:                      15.06.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT:       20.07.2022

LINK DO STRONY:                          https://bip.tu.koszalin.pl/21259/21259/

SŁOWA KLUCZOWE:                     języki JAVA/C++); systemy rozproszone; bazy danych; systemy ekspertowe;

 

OPIS ( tematyka i oczekiwania):

 

Od kandydata oczekuje się kwalifikacji i doświadczenia:

 

•          szerokiej znajomości algorytmów obliczeniowych/optymalizacji oraz struktur danych;

•          zaawansowanych umiejętności programowania (preferowane języki JAVA/C++);

•          w modelowaniu i implementacji sieciowych systemów wielowarstwowych/systemów rozproszonych;

•          znajomości tematyki baz danych i systemów zarządzania bazami danych;

•          w wykorzystywaniu systemów ekspertowych oraz różnych metod sztucznej inteligencji;

•          wymagana jest udokumentowana aktywność w tworzeniu publikacji naukowych;

•          mile widziane doświadczenie w realizowaniu projektów naukowych;

•          mile widziana wiedza w zakresie detekcji anomalii w sygnałach cyfrowych.

 

 

 

 

 

 

Prosimy również o dostarczenie zaświadczeń, certyfikatów i dyplomów potwierdzających ww. kwalifikacje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM FOR EMPLOYERS

 

 

INSTITUTION:                                 Koszalin University of Technology  

PLACE OF EMPLOYMENT:             Faculty of Electronics and Computer Science,
         Department of Computer Engineering  

 

CITY:                                                Koszalin

POSITION:                                       Assistant professor

GROUP OF EMPLOYEES:            research and teaching

DISCIPLINE:                                    Automation, electronics and electrical engineering  

POSED:                                            15.06.2022

EXPIRES:                                         20.07.2022

WEBSITE:                                        https://bip.tu.koszalin.pl/21259/21259/

 

KEY WORDS:                                  languages JAVA/C++); distributed systems; database management systems; expert systems.

 

 

 

DESCRIPTION( FIELD, EXPECTATIONS):

 

The candidate is expected to have qualifications and experiences in:

 

•          wide knowledge in computational/optimization algorithms and data structures;

•          strong programming skills (preferred programing languages JAVA/C++);

•          modeling and programming of multi-layer network and distributed systems;  

•          knowledge of databases and various database management systems;

•          usage of expert systems and different AI methods;

•          project documentation preparation;

•          participation in scientific researches (nice to have);

•          knowledge in anomaly detection methods for digital signals (nice to have).

 

 

 

The candidate should also provide certificates and diplomas of the above qualifications.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na renata.suszynska@tu.koszalin.pl