1 stanowisko adiunkt

Elektroniki i Infromatyki
Politechnika Koszalińska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

JM Rektor

Politechniki Koszalińskiej

ogłasza z dniem 21.01.2022 r.

KONKURS

na stanowisko

 

adiunkta

w dziedzinie: nauk inżynieryjno-technicznych

w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

na Wydziale Elektroniki i Informatyki, Politechniki Koszalińskiej

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w art. 113, art.116, art. 118 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. zm.) oraz w § 47 ust. 2 pkt.1c – Statutu Politechniki Koszalińskiej.

 

Od Kandydata oczekuje się:

•  posiadania stopnia naukowego doktora,

•  podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i złożenia oświadczenia stwierdzającego, że Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy,

•  złożenia oświadczenia o reprezentowaniu dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja, prowadzenia działalności naukowej w zakresie reprezentowanej dyscypliny naukowej,

•  prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych w Uczelni i zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami,

•  znajomość języka angielskiego.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o dostarczenie na Wydział Elektroniki i Informatyki pok. 10A przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie lub przesłanie na adres Biura Wydziału Elektroniki i Informatyki (z dopiskiem KONKURS), ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin następujących dokumentów:

•   podanie adresowane do JM Rektora Politechniki Koszalińskiej,

•   kwestionariusz osoby,

•   aktualny dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi,

•   dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora w wymaganej dyscyplinie lub pokrewnej,

•   oświadczenie o uznaniu, że Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

•   oświadczenie o którym mowa w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 276 ust. 7-8 (o niekaralności dyscyplinarnej) oraz art. 20 ust 1 pkt. 1-3 (o posiadaniu czynności prawnych i praw publicznych),

•   dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych wymagań konkursowych zawartych w formularzu dla ogłoszeniodawców.

•   zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101z 2002 roku, poz. 926, z późń. zm.).

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 21.02.2022 r.

Przewidywany termin zatrudnienia:               01.03.2022 r.

 

Politechnika Koszalińska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

 

 

 

 

 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

 

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA:       Politechnika Koszalińska

MIEJSCE ZATRUDNIENIA:             Wydział Elektroniki i Informatyki

                                                         Katedra Podstaw Informatyki i Zarządzania

MIASTO:                                          Koszalin

STANOWISKO:                                adiunkt

GRUPA PRACOWNIKÓW:             badawczo-dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA:             Informatyka techniczna i telekomunikacja – 0, 25;

                                                         Automatyka, elektronika i elektrotechnika – 0,75

DATA OGŁOSZENIA:                      21.01.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT:       21.02.2022

LINK DO STRONY:                          https://bip.tu.koszalin.pl/21259/21259/

SŁOWA KLUCZOWE:                     informatyka, zarządzanie, planowanie, harmonogramowanie, modele matematyczne

 

 

OPIS (tematyka i oczekiwania):

 

Katedra Podstaw Informatyki i Zarządzania poszukuje pracownika na stanowisko adiunkta, którego zakres obowiązków obejmuje:

·         prowadzenie badań związanych m.in. z wykorzystaniem modeli rozmytych w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz implementowaniu w nich nowoczesnych metod obliczeniowych,

·         realizację projektów badawczych (NCN, NCBiR),

·         prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym regulacjami obowiązującymi na Politechnice Koszalińskiej,

·         uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki,

·         inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

 

Wymagania dla kandydatów:

·         co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub nauki o zarządzaniu i jakości,

·         dorobek badawczy z zakresu informatyki, automatyki lub zarządzania, udokumentowany publikacjami naukowymi w okresie ostatnich trzech lat,

·         doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych,

·         co najmniej sześcioletnie doświadczenie w pracy w uczelni wyższej,

·         znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

Prosimy również o dostarczenie zaświadczeń, certyfikatów i dyplomów potwierdzających ww.

kwalifikacje.

FORM FOR EMPLOYERS

 

 

 

INSTITUTION:                                 Koszalin University of Technology

PLACE OF EMPLOYMENT:            Faculty of Electronics and Computer Science,

                                                         Department of Computer Science Fundamentals and Management

CITY:                                               Koszalin

POSITION:                                       Assistant professor

GROUP OF EMPLOYEES:            research and teaching

DISCIPLINE:                                    Information and communication technology – 0,25;

                                                         Automation, electronic and electrical engineering – 0,75

POSTED:                                          21.01.2022

EXPIRES:                                         21.02.2022

WEBSITE:                                        https://bip.tu.koszalin.pl/21259/21259/

KEY WORDS:                                  computer science, management, planning, scheduling, mathematical models

 

 

 

DESCRIPTION( FIELD, EXPECTATIONS):

 

The Department of Computer Science Fundamentals and Management is looking for an assistant professor whose scope of duties includes:

·         conducting research covering i.e. using fuzzy models in human resource management and implementing modern computational methods in them,

·         implementation of research projects (NCN, NCBiR),

·         conducting classes and consulting with students in accordance with the regulations in force at the Koszalin University of Technology,

·         participation in organizational work of the Department,

·         other work ordered by the head of the Department.

 

Requirements for candidates:

·         at least a doctoral degree in the discipline of Information and communication technology or Management and quality studies,

·         research achievements in the field of computer science, automation or management, documented by scientific publications in the last three years,

·         experience in managing a financial research project from external sources,

·         at least six years of experience working at a university,

·         knowledge of English at the B2 level.

 

The candidate should also provide certificates and diplomas of the above qualifications.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na renata.suszynska@tu.koszalin.pl