adiunkt

Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechnika Koszalińska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

JM Rektor Politechniki Koszalińskiej

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych

 

            Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85).

 

Wymagania  jakie powinni spełniać kandydaci:

–       posiadają co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie ekonomia (ekonomia i finanse),

–       posiadają dorobek badawczy z zakresu ekonomii udokumentowany publikacjami naukowymi w okresie ostatnich pięciu lat,

–       posiadają znajomość co najmniej jednego z języków obcych nowożytnych (preferowany język angielski i niemiecki),

–       dodatkowym atutem będzie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z podstawowych przedmiotów na kierunkach ekonomicznych (np. mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza, ekonomia środowiska) oraz doświadczenie w realizacji projektów badawczych.

 

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomii  WNE będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów WNE, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

 

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2022 r.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie poniżej wymienionych dokumentów na adres: Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych,
75–343 Koszalin, ul. Kwiatkowskiego 6E (z dopiskiem KONKURS) lub skany dokumentów drogą elektroniczną na adres wne@tu.koszalin.pl

1.      podanie do Rektora Politechniki Koszalińskiej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta,

2.      kwestionariusz osobowy,

3.      życiorys,

4.      odpis dyplomu,

5.      opis dorobku dydaktycznego i naukowego, w tym wykaz publikacji,

6.      inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata,

7.      oświadczenie o uznaniu Politechniki Koszalińskiej  jako podstawowego miejsca pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

8.      oświadczenia o reprezentowaniu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse.

 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
· nieinformowania o wynikach postępowania kandydatów, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową,
· możliwości unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia, gdyż warunkiem rozstrzygnięcia konkursu jest decyzja JM Rektora o zatrudnieniu. W przypadku nadesłania oferty konkursowej za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Uczelni, a nie data stempla pocztowego.

 

Termin zakończenia konkursu, w tym przyjmowania ofert upływa dnia  30.08.2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mariusz.medrak@tu.koszalin.pl