Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechnika Koszalińska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

JM Rektor Politechniki Koszalińskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta  w Katedrze Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85).

Wymagania  jakie powinni spełniać kandydaci:

–       posiadają co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie ekonomia (ekonomia i finanse) lub matematyka,

–       posiadają dorobek badawczy z zakresu wykorzystania metod ilościowych i jakościowych w ekonomii udokumentowany publikacjami naukowymi w okresie ostatnich pięciu lat,

–       posiadają znajomość co najmniej jednego z języków obcych nowożytnych (preferowany język angielski lub niemiecki),

–       dodatkowym atutem będzie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z przedmiotów związanych z metodami ilościowymi i jakościowymi lub wykorzystaniem matematyki w ekonomii oraz doświadczenie w realizacji projektów badawczych.

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów WNE, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą.

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2021 r.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie poniżej wymienionych dokumentów na adres: Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych,
75–343 Koszalin, ul. Kwiatkowskiego 6E (z dopiskiem KONKURS) lub skany dokumentów drogą elektroniczną na adres wne@tu.koszalin.pl

1.      podanie do Rektora Politechniki Koszalińskiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta,

2.      kwestionariusz osobowy,

3.      życiorys,

4.      odpis dyplomu,

5.      opis dorobku dydaktycznego i naukowego, w tym wykaz publikacji,

6.      inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata,

7.      oświadczenie o uznaniu Politechniki Koszalińskiej  jako podstawowego miejsca pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

8.      oświadczenia o reprezentowaniu dyscypliny naukowej Ekonomia i finanse.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
· nieinformowania o wynikach postępowania kandydatów, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową,
· możliwości unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia, gdyż warunkiem rozstrzygnięcia konkursu jest decyzja JM Rektora o zatrudnieniu. W przypadku nadesłania oferty konkursowej za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Uczelni, a nie data stempla pocztowego.

Termin zakończenia konkursu, w tym przyjmowania ofert upływa dnia  30.08.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wne@tu.koszalin.pl